13ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Μοριακής Ογκολογίας & Στοχεύουσας Θεραπείας

Οργάνωση
Εταιρεία Μελέτης Κλωνικής Ετερογένειας της Νεοπλασίας – ΕΜΕΚΕΝ

Σε συνεργασία με την
Ογκολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ημερομηνία & Τόπος Διεξαγωγής
29 & 30 Μαρτίου 2019
Ξενοδοχείο Du Lac

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση του Σεμιναρίου είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο
σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης:
Το ­Πιστοποιητικό­ Παρακολούθησης ­θα­ δοθεί­ στους­ Συνέδρους­ μετά­ το­ πέρας των εργασιών­ του Σεμιναρίου. Βάσει­ της ­τελευταίας­ εγκυκλίου ­του­ ΕΟΦ, ­θα υπάρχει­ σύστημα ­καταμέτρησης ­του χρόνου­ παρακολούθησης.­ Με ­τη­ λήξη­ του Σεμιναρίου θα­ δίνεται­ πιστοποιητικό­ σε­ όσους­ έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον­ 60%­ των­ συνολικών­ ωρών­ του­ προγράμματος.­ Ο­ αριθμός­ Μορίων Συνεχιζόμενης ­Ιατρικής­ Εκπαίδευσης ­(CME-CPD) ­που ­θα ­χορηγηθεί­ στους Συνέδρους θα υπολογισθεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.